It's in the Bag! A Review of Laparoscopic Specimen Retrieval

Sep 15, 2021 | 38 Views

Elizabeth Miazga, Samantha Benlolo, Eliane M. Shore, Carmen McCaffrey, Andrea Simpson, Deborah Robertson, Sari Kives, Alysha Nensi

This video reviews available laparoscopic specimen bags, their sizes, and their advantages and disadvantages.